Hauketo Terrasse [9300 m²]

OMRÅDE Oslo
ADRESSE Hauketo Terrasse
SEGMENT Omsorgsboliger, Omsorg+ som offentlig privat samarbeid.
AREAL Inntil ca. 9 300
Hauketo er definert som ett knutepunkt i Oslo med satsning både på
kollektivtransport og fortetting.
Ett område omkring stasjonen er satt av til felles planlegging for
dette. Henynssone H810_2.
Den aktuelle tomten grenser til Hensynssonen, men ligger utenfor.

Bakgrunn: Oslo Kommune har definert ett behov for 70 til 100
Omsorg+ boliger i bydel Søndre Nordstrand og sagt at de skal
ligge ved ett kollektivknutepunkt.
Det eneste kollektivknutepunktet i Bydelen som alle bydelens
beboere kan reise kollektivt til uten å skifte transportmiddel,
er Hauketo. Vi vurderer dette som viktig for ett Omsorg+ konsept
da det er bra for beboernes livskvalitet og velferd at det er
enkelt for familie og venner å komme på besøk.

Utvikling av ca. 90 omsorgsboliger for Oslo kommune.
Reguleringsplanen har vært under arbeid siden 2013.
Reguleringsplanen har vært fremme hos Byutviklingskomiteen
og blitt returnert til Byrådsavdelingen. Plan og bygningsetaten
anbefaler at det ikke reguleres tomter i området før en
områdeplan er utarbeidet.
Plan og bygningsetaten har uttalt at områdeplan skal gjøres
som VPOR med oppstart i 2017. Status er p.t. ukjent.

Tress Asset Management har i samarbeid med leverandører og ideelle
organisasjoner etablert ett prosjekt som har vunnet en offentlig
anbudsrunde om å etablere og drifte inntil 91 Omsorg+ boliger på
Hauketo for Oslo Kommune. Det ble i august 2018 signert en formell
Oppsummeringsprotokoll som bekrefter dette. Det som gjenstår er å få
regulert tomten og behandling i Bystyret.
Selve prosjektet er ferdig prosjektert og ved en eventuell kommunal
beslutning på reguleringsplan for tomten vil Omsorg+
boliger kunne påbegynnes omgående.